Đào tạo huấn luyện sử dụng nồi hơi

 1. Đào tạo huấn luyện sử dụng nồi hơi.

1.1 đào tạo huấn luyện sử dụng nồi hơi.

KỸ THUẬT VẬN HÀNH, BẢO TRÌ & AN TOÀN TRONG VẬN HÀNG LÒ HƠI 


ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO: 

- Kỹ thuật viên, công nhân vận hành lò hơi. 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 

- Nắm rõ sự vận hành và cách tổ chức bảo dưỡng và xử lý của lò hơi. 
- Thực hiện được các thao tác vận hành và xử lý lò hơi. 
- Hiểu và biết cách đảm bảo an toàn trong vận hành lò hơi 

THỜI LƯỢNG: 10 buổi, mỗi buổi 3 giờ (có một buổi tham quan tại doanh nghiệp). 

NỘI DUNG ĐÀO TẠO: 

- Phần 1: Lò hơi và vai trò của lò hơi trong công nghiệp 

  

 •  Vai trò quan trọng của lò hơi trong công nghiệp 
 •  Nhiên liệu và sự đốt cháy nhiên liệu 

 

- Phần 2: Thao tác vận hành nồi hơi và các thiết bị dùng trong nồi hơi 

  

 •  Thao tác vận hành lò hơi 
 •  Thiết bị nồi hơi 

 

- Phần 3: Xử lý nước lò hơi 

  

 •  Nguyên nhân và ảnh hưởng của tạp chất 
 •  Xử lý nước nồi hơi 

 

- Phần 4: Những họat động bất thường của lò hơi 

  

 •  Lò hơi cạn nước nghiêm trọng. 
 •  Nồi hơi bị ngập nước 
 •  Ống thủy sáng nứt, bể 

 

- Phần 5: An toàn trong vận hành lò hơi 

  

 • Các nguyên tắc an toàn trong vận hành 
 • Qui định và qui phạm về an toàn vận hành nồi hơi. 

 

 

 

Chia sẻ