Chính sách chất lượng

“Chất lượng quyết định sự thành công”

Chất lượng là một phần không thể tách rời trong nguyên tắc kinh doanh của Công ty Cổ phần ENESCO và là nền tảng cho sự phát triển lâu dài và bền vững của Công ty.

Tại ENESCO, chúng tôi xây dựng Chính sách chất lượng với những cam kết sau:

  • Luôn mang lại lợi ích cho khách hàng bằng các sản phẩm nồi hơi, thiết bị áp lực và các giải pháp năng lượng đảm bảo an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường.
  • Luôn tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ cung cấp, cũng như các yêu cầu nội bộ để đảm bảo việc kiểm soát chất lượng luôn được thực hiện đầy đủ và nghiêm túc.
  • Không ngừng đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật và áp dụng các công nghệ tiên tiến để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
  • Đề cao đạo đức kinh doanh, ưu tiên công tác tuyển chọn, đào tạo, xây dựng nền tảng nhân sự cho doanh nghiệp theo phương châm “Tri thức – Văn minh – Trách nhiệm” với nhận thức và phong cách làm việc khoa học, chuyên nghiệp và hiệu quả.
  • Dành mọi nguồn lực để xây dựng, duy trì và thường xuyên cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Chính sách chất lượng được phổ biến đến từng thành viên của Công ty và bảo đảm mọi người đều thấu hiểu và thực hiện đúng theo Chính sách chất lượng này.

Chia sẻ